Press & publikationer:

Delegationen för kunskapsområdet företagshälsovård (2010) PDF
Framgångsrik företagshälsovård - möjligheter och metoder (SOU 2011:63) PDF

Filmen Framgångsrik företagshälsovård i praktiken

Saker som delegationens arbete syftade till:

Hälsa på arbetsplatsen
Trygghet på jobbet
Utökad forskning

Old Elements, Data@ & Information

Uppdraget

Regeringen beslöt den 26 mars 2009 att inrätta Delegationen för kunskapsområdet företagshälsovård, FHV-delegationen. FHV-delegationen skulle övergångsvis upphandla och samordna långa utbildningar, på magister och masternivå, i företagshälsovård. Delegationen skulle även bilda ett forum för att stödja utvecklingen inom området företagshälsovård och organisera kunskaps- och erfarenhetsutbyte mellan högskolor, arbetsmarknadens parter, myndigheter och företagshälsovårdsbranschen för att utveckla en kvalitetsdiskussion som blir vägledande för kunskapsområdet företagshälsovård. Delegationen skulle även verka för ökad forskning inom området. Delegationens arbete avslutades under december 2011.

En av FHV-delegationens uppgifter var att följa upp införandet av den nya specialiseringstjänstgöringen i arbets- och miljömedicin. Delegationen överlämnade i december 2009 en skrivelse till Socialdepartementet om FHV:s försörjning av specialistkompetenta läkare.

FHV-delegationen bestod av ordförande och 11 ledamöter. Ledamöterna representerade arbetsmarknadens parter, fyra myndigheter Arbetsmiljöverket, Försäkringskassan, Högskoleverket och Socialstyrelsen samt Föreningen Svensk Företagshälsovård (FSF).
.


Forum FHV

Delegationen hade i uppdrag att bilda ett forum för att stödja utvecklingen på området FHV. Genom att organisera kunskaps- och erfarenhetsutbyte mellan högskolor, arbetsmarknadens parter, myndigheter och FHV-branschen skulle nya möjligheter för att utveckla en kvalitetsdiskussion skapas som man hoppades skulle bli vägledande för kunskapsområdet FHV. Arbetet gick även ut på att stötta utvecklingen mot ett tvärsektoriellt kunskapsområde där sambandet kultur och hälsa skulle ingå.

Syftet med Forum FHV i 3 punkter:

  • Stimulera till erfarenhetsutbyte och stöd
  • Stimulera till lärande från akademin, professionen i verksamheten och kollegor i nätverk.
  • Samla nya rön, forskning och metoder
  • 42 miljoner till forskning om företagshälsovård

Seminarium som hölls under perioden december 2010 - oktober 2011


26 oktober 2011 Företagshälsovård - ett nytt forskningsområde
29 september 2011 Seminarium om de nya högskoleprogrammen i Arbete, Hälsa och Företagshälsovård
3 maj 2011 Seminarium om Arbetsförmåga
10 juni 2011 Seminarium om Psykosocial arbetsmiljö och hälsa
Seminarium 7 dec 2010 Kvinnohälsa i arbetslivet